Kryetar Qazimi , jep për 20 vjet me qira, me 75 lekë m2, shkollën e Bradasheshit

Qiraja e oborrit është 15 lekë/m2, afati i fundit për ofiertat është sot, data 15 gusht 2018

Njoftim Bashkia Elbasan

  1. Bashkia Elbasan në zbatim të V.K.M Nr. 54 datë 05.02.2014 “Për përcaktimin e kritereve, të proçedurës dhe të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurive shtetërore”, i ndryshuar dhe të V.K.B Nr. 97 datë 19.07.201“Mbi miratimin në parim, për dhënien me qira të objektit “Shkolla e Fshatit Katund i Ri” në Bradashesh-Elbasan, me 3 kate+papafingo, palestër, terren sportiv dhe dhomë kaldaje si dhe mjedis oborri ajshtë objektit, me sipërfaqe afërsisht 670 m2, me kusht pa ia ndryshuar destinacionin si shkollë, në funksion të realizimit të programeve mësimore për zonën.
  2. Oferta minimale është: 75 lekë/m2, për sipërfaqen e objektit (ndërtesa)
  3. Oferta minimale e truallit jashtë objektit është: 15 lekë/m2, ose 20% e tarifës mujore, për sipërfaqen e objektit ndërtim.
  4. Afati i dhënies me qira është: 20 vjet.
  5. Kërkesat dhe dokumentet, duhen paraqitur, brenda datës 15.08.2018 ora 09:00.

Loading...
Të ngjashme

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.